تداخل داروهای شیمی درمانی و غذا

مروری کامل بر تغذیه در دوران شیمی درمانی و تاثیر تغذیه بر روند دارو های شیمی درمانی

:شماره مشاور رژیم آنلاین/پشتیبانی

09193775404
09193775404

: آدرس

: ایمیل

drimani_diet@gmail.com